Checklista vid års/sluträkning

Först lite bakgrundsinformation

Ställföreträdare är enligt FB 12 kap 5§ skyldiga att "fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt".

Rent praktiskt, och på vanlig svenska, betyder detta att det ska föras en kassabok och någon form av "loggbok" och när perioden är slut skall det upprättas en årsräkning.

Perioden då? Ja den är normalt ett helt kalenderår ( 1:a januari till 31:a december). Men om ditt förordnande träder i kraft under året är den första periodens startdatum samma som förordnadedatumet på den första årsräkningen du upprättar. Samma sak gäller när du blir entledigad från uppdraget (förordnandet upphör). Då skall en sluträkning upprättas och slutdatumet är det datum som entledigandet skett på. Det blir då ett så kallat brutet år. 

Checklista års/sluträkning i Godman Redovisning

Periodens start och slutdatum

Under menyval redovisning period markerar du aktuell period och kontrollerar att du har rätt datum för start och slut. 

Kör guide vid års/sluträkning

Från version 2022 finns en inbyggd guide i programmet som du kan köra igenom. Du startar guiden under menyval Kontroll och justeringar.

starta guide

 Datum för ingående belopp

Absolut vanligaste felet är att man inte har rätt datum för ingående belopp på bankkonton/kontanter, tillgångar och skulder. Är detta fel kommer A och D inte balansera och din räkning blir felaktig. Under Redovisnigjnsperioder ser du om allt balanserar

redovisningsperiod kontroll

 Har du en äldre version hittar du detta under menyvalet Kontroll och justeringar

kontroll a b c d

 Kontrollera att alla datum för ingående belopp är rätt. Har det tillkommit bankonton, tillgångar eller skulder under perioden skall datum för ingående belopp INTE vara samma datum som periodens startdatum. 

Kontaktuppgifter god man och huvudman

Kontrollera så att personuppgifter och adresser är rätt.

Utgående belopp värdepapper, fastigheter och skulder

För värdepapper, fastigheter och skulder måste man själv skriva in det utgående beloppet vid periodens slut. Du stämmer av detta mot det underlag du får från banken, långivaren eller taxeringsunderlag.

Bilagor och verifikat

Tillsammans med års/sluträkningen skall du bifoga

  1. Kontrolluppgifter från försäkringskassa eller annan utbetalare av skattepliktiga inkomster
  2. Beslut från försäkringskassa om bostadstillägg, bostadsbidrag eller handikappersättning
  3. Årsbesked eller kontrolluppgift från bank för bankräntor, aktieutdelning, köp och försäljning av aktier och fonder
  4. Slutskattsedel som visar skatteåterbäring, kvarskatt, fyllnadsinbetalning
  5. Preliminärskatt på pension eller andra skattepliktiga inkomster framgår av kontrolluppgifter från punkt 1
  6. Hyresavier
  7. Underlag som styrker amorteringar och skuldräntor
  8. Medel lämnade till huvudmannen eller kontaktperson skall styrkas med kvittenser

OBS! Listan är endast vägledande, hör med din ÖF om komplett lista.

Avstämning mot kontrolluppgifter, årsbesked och andra underlag

Oavsett hur nogrann du varit under perioden med bokföringen kan det smyga in felaktigheter. I Godman Redovisning finns det massvis med hjälpmedel för att stämma av och hitta eventuella felaktigher.

  1. Börja med att stämma av alla ingående och utgående belopp. Använd Ekomomisk översikt under utskrifter och rapporter
  2. Gå igenom alla inkomster och utgifter per post. Till din hjälp har du Kontospecifikationen eller Årsspecifiaktionen under utskrifter och rapporter

Snabbcheck