Om god man eller ställföreträdare avlider

Information till ställföreträdare 

Det är viktigt att ställföreträdaren under sitt åtagande har informerat sina närmaste anhöriga om skyldigheten att upprätta en slutredovisning för varje uppdrag efter sitt frånfälle. Att noga ha berättat var och hur räkenskaperna förts i ärenden. 

Information till Anhöriga 

Om en ställföreträdare avlider upphör uppdraget omedelbart. Det blir dödsboet som övertar skyldigheten att lämna in en sluträkning för varje uppdrag som ställföreträdaren hade. Dödsboet tar inte över uppdraget men bör snarast kontakta kommunens Överförmyndarnämnd så ny ställföreträdare kan utses till uppdraget. 

Redovisning från dödsboet  

Från och med den 1 januari 2015 kan Överförmyndarnämnden befria dödsboet från redovisningsskyldighet eller besluta om förenklad sluträkning. Kontakta kommunens Överförmyndarnämnd för mer information. 

Ersättning för utgifter 

Dödsboet har möjligheter att få ersättning för utgifter vid upprättandet av en sluträkning. Kontakta kommunens Överförmyndarnämnd för mer information.