Års/slutredovisning för Göteborg i Godman Redovisning 2017

Detta dokument är framtaget endast i vägledande syfte. Överförmyndaren i Göteborg har inget med denna instruktion att göra utan den är framtagen för användare av Godman Redovisning 2017 av Fretek

Överförmyndaren i Göteborg har ett litet annorlunda upplägg för hur man hanterar köp/försäljning av tillgångar. Tyvärr går det inte i Godman Redovisning 2017 att få fram en blankett som exakt motsvarar de krav som ställs.

I slutet av detta dokument finns utskriftsexempel från Godman redovisning samt Göteborgsblanketten så man ser skillnaden vid samma utgångsvärden.

Värdepapper

I Göteborg så ser man inte köp och försäljning av värdepapper som en utgift respektive inkomst utan mer som en omdisponering av medel. I års/slutredovisningen tas endast vinst (inkomst) eller förlust (utgift) upp vid avyttring av ett värdepapper. Även värdeförändringar under perioden tas med i års/slutredovisningen.

Programmets logik fungerar inte på detta sätt utan köp och försäljning av värdepapper kan bara ses som en inkomst respektive utgift då de påverkar saldot på bankkonto eller kontantkassa. Detta är det sätt som praktiseras i de flesta andra kommuner.

Lösningsförslag 1 är att man skriver ut blankett a1073 från Godman Redovisning och använder den som ett underlag vid ifyllande av Göteborgs orginalblankett.

Lösningsförslag 2 är att man under Övriga upplysningar (förtydliganden och noteringar) skriver ner en förklaring till hur man valt att redovisa köpen och försäljningarna. Vid granskning och godkännande kan det inte (lagligen) ges påbackning för detta då allt redovisningsmässigt är korrekt.

Rekommendationen är att använda blankett a1073 som underlag och manuellt fylla i Göteborgs blankett (förslag 2) för års/slutredovisning som avser 2016/2017.

Fastigheter

Vid försäljning av en fastighet vill överförmyndaren i Göteborg att endast vinst (inkomst) eller förlust (utgift) tas upp i års/slutredovisningen.

Lösningsförslag 1 är att man skriver ut blankett a1073 från Godman Redovisning och använder den som ett underlag vid ifyllande av Göteborgs orginalblankett.

Lösningsförslag 2 är att man under Övriga upplysningar (förtydliganden och noteringar) skriver ner en förklaring till hur man valt att redovisa köp och försäljning fastighet. Vid granskning och godkännande kan det inte (lagligen) ges påbackning för detta då allt redovisningsmässigt är korrekt.

Rekommendationen är att använda blankett a1073 som underlag och manuellt fylla i Göteborgs blankett (förslag 2) för års/slutredovisning som avser 2016/2017.


Instruktion för redovisning av försäljning fastighet i Godman Redovisning 2017

Nedan följer steg för steg hur man bokför försäljning av fastighet samt eventuellt bokför lösen av bolån i Godman Redovisning 2017.

Förberedande åtgärder

Konfigurera kontoplanen så att det finns en inkomst som heter Övrig inkomst. Det skall inte vara ikryssat skattepliktig eller något annat.

Konfigurera kontoplanen så det finns någon inkomstpost som heter Försäljning fastighet. Kryssa i att den skall avse försäljning av fastighet.

1). Vi försäljning, sätt utgående belopp till 0.Välj sedan lämpligt postnamn för försäljning (ange i kontoplanen under inkomster vilka som avser försäljning av fastigheter).

 fastigheter värdepapper
   

2). Bokför försäljningen (exklusive vinst/förlust) som inkomst.

 andra inkomstpost

2.1). Bokför vinsten som en egen inkomstverifikation. Är det en förlust bokför man en utgift.

 andra inkomstpost2
3). Sätt utgående belopp för bolån till 0 om sådant löses i samband med försäljningen.  skulder
   

3.1). Bokför utgift för lösen av bolån.

4). Bokför sedan andra omkostnader vid försäljningen som utgifter. Du kan även under övriga upplysningar skriva ner kompletterande förklaringar.

 utgiftpost
   


Jämförelse års/slutblankett

Godman redovisning 2017, blankett a1073 Göteborg öf orginalblankett
 a1073 1  goteborg 1

Skillnad: Tillgångar enligt förgående är fastighetens taxeringsvärde upptaget i a1073. I Göteborgsblanketten endast bankmedel och värdepapper.

 a1073 2  goteborg 2

Skillnad: ingen skillnad

 
 a1073 3  goteborg 3

Skillnad: Köp av fonder/värdepapper samt amortering/lösen av skuld är upptaget i blanketten från Godman Redovisning 2017.

 a1073 4  goteborg 4
Skillnad: Ingen skillnad förutom att förtydliganden och noteringar kommer direkt under summeringen i a1073.
   
Senast ändrad fredag, 24 november 2017 16:48
Högst upp